ماژول آنالوگ ضدنویز دلتا, Delta S series DVP04AD-S2

ماژول گسترش ورودی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 4 ورودی آنالوگ