ماژول آنالوگ ضدنویز دلتا, Delta S series DVP04DA-S2

ماژول گسترش خروحی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 4 خروجی آنالوگ